Her Türlü Otomatik Kepenk ve Otomatik Panjur Hizmeti

Gizlilik ve Çerez Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik Politikası:

En Uygun Kepenk Hizmetleri (“Enuygunkepenk,enuygunkepenk”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu enuygunkepenk Gizlilik Politikası (“Politika,politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun,kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Enuygunkepenk.com çerez politikası işbu politika’ nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu politika’ nın amacı, enuygunkepenk tarafından işletilmekte olan www.enuygunkepenk.com internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform,platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi,veri sahibi” olarak anılacaktır) tarafından enuygunkepenk ile paylaşılan veya enuygunkepenk’ in, veri sahibi’ nin platform’ u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda enuygunkepenk tarafından işlenen ve kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri,kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Enuygunkepenk, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, veri sahibi’ nin platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve platform’ un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere enuygunkepenk tarafından sunulan ürün ve hizmetler den ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, enuygunkepenk tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, enuygunkepenk ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile enuygunkepenk’ in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Veri sahibi’ nin açık rızası kapsamında; enuygunkepenk, veri sahipleri’ nin platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, veri sahibi’ ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve veri sahibi’ ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Enuygunkepenk, veri sahibi’ ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için enuygunkepenk’ in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Enuygunkepenk, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri sahibi’ nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’ nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, kanun’ un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde enuygunkepenk ve enuygunkepenk şirket/şahıs yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak kanun m.9’ da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’ nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kanun’ un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.enuygunkepenk.com adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamın da enuygunkepenk tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’ da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Enuygunkepenk, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Enuygunkepenk’ nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI:

En Uygun Kepenk Hizmetleri (“Enuygunkepenk,enuygunkepenk”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, enuygunkepenk.com (“Site,site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform,platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası enuygunkepenk.com Gizlilik Politikası’ nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Enuygunkepenk, bu Çerez Politikası’ nı (“Politika,politika”) site’ de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Enuygunkepenk tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için enuygunkepenk.com Gizlilik Politikası’ nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie,cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, enuygunkepenk tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini enuygunkepenk ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin platform’ u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, platform’ da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’ da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Platform’ un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, enuygunkepenk üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin platform’ da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’ u analiz etmek ve platform’ un performansını arttırmak. Örneğin, platform’ un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, platform’ u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’ un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, platform’ u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.


Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Enuygunkepenk, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, site’ nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde site’ nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’ da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, platform’ u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin platform’ a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.


Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, enuygunkepenk’ e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamın da enuygunkepenk tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’ da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, enuygunkepenk, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ ndaki Değişiklikler

Enuygunkepenk, Gizlilik Politikası (“Politika,politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, platform’ da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve site’ nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Enuygunkepenk, politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika platform’ da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

enuygunkepenk.com' a Hoş Geldiniz!

Kepenk Tamiri


Kepenk sistemleri; apartmanlarda ve villalarda tercihin yanı sıra iş yerlerinde, garaj giriş çıkışlarında kişisel garajlarda ve benzeri mekanlar da güvenlik imkanı sağlamaktadırlar. Otomatik kumandalı sistem tasarımları ile kolay kepenk kontrolü sağlayan otomatik kepenklerin geliştirilmesiyle çokça tercih edilmeye başlanan bir ürün haline gelmişlerdir. Her ne kadar sağlam/güvenilir bir kepenk olursa olsun bazı durumlarda kepenk tamiri için profesyonel yardıma ihtiyaç duyulabilmektedir. Kepenkler olumsuz hava şartlarından ortamı koruyan, izolasyon imkanı sunan ve bununla bağlantılı olarak enerji tasarrufuna imkan veren sistemlerdir. Olası darbe ve patlayıcı hasarlarına karşı dayanıklı gövdeleri ve isteğe bağlı şifreli panel kullanımı özellikleri ile yüksek standartta güvenlik sağlamaktadırlar.

Kepenk Tamiri İstanbul


Yaşam alanlarında sıklıkla tercih edilen ve şık bir görünüm sunan kepenklerde sorun yaşanması halinde kepenk tamiri İstanbul ve civarında hizmet veren firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Hem güvenilir hem de kaliteli bir tamir ve onarım hizmeti sunan firmamızda profesyonel hizmet sunmaktayız. Kepenk tamiri konusunda hizmet verirken yaşanılan arıza sorunu fark etmeksizin zamanında, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek sorunu kaynağından tespit etmekteyiz. Sorun kaynağı tespit edildikten sonra da deneyim ve bilgilerimizden faydalanarak tamir/bakım/onarım işlerini gerçekleştirmekteyiz. Bir kepenk servisi olarak bölgede ve civarında sorun yaşamakta olan tüm müşterilerin ihtiyaçlarına kısa süre içerisinde cevap vermekteyiz. Müşteri istekleri ve beklentileri doğrultusunda verdiğimiz hizmetler alanında uzman, yetkili ve deneyimli ekibimiz ile kaliteli sonuçlar almak üzere gerçekleştirilmektedir. Üstün hizmet kalitesi standartlarımız ve sonuç odaklı yaklaşımımız ile kepenk arızalarında müşterilerimize üstün hizmet sağlamaktayız.

Eski Tip Kepenkler & Otomatik Kepenk Sistemleri


Otomatik kepenkler, genellikle iş yerleri/villalar, garajlar gibi akla gelebilecek pek çok alanda kullanım imkânı sunan sistemlerdir. Hem kapı ve pencere kapatma konusunda hem güvenlik konusunda hem de şık ve dekoratif bir görüntü sağlama konusunda etkili çözümler sunmaktadırlar. Eski tip kepenkler; tahta materyallerle üretilmiş kanat, demir veya saçtan yapılma malzemeler ile üretilmektedirler. Bu nedenle yeterli güvenliğin sağlanması konusunda etkili sonuçlar sunmamaktadırlar. Otomatik kepenklere oranla daha dayanıksız olan eski tip kepenkler ile kepenk servisi gibi konularda daha sık yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca eski tip kepenklerde üretimde kullanılan materyaller nedeniyle açıp kapatma işlemi için ekstra güç uygulanması gerekmektedir. Otomatik kepenkler güç kullanılmasına gerek duyulmadan açılıp kapanabilen sistemlerdir. Elektrik kesintilerinde manuel kullanım olanağı verirler. Farklı materyal ve renk, şekil, dizayn olanakları sunmaktadırlar. Güvenlik konusunda üst düzey etkili sonuçlar sağlarlar. Ayrıca otomatik kepenk tercih edildiğinde kullanıcı kaynaklı ya da elektriksel bir sorun olmadığı müddetçe kepenk servisi ya da tamiri gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmamaktadır. Alüminyum, çelik, galvaniz vb. pek çok farklı ve sağlam materyal ile üretilebilmektedirler.

Otomatik Kepenk Servisi


Otomatik kepenkler genel anlamda bir sarmal üzerinde dolanan yapıda dizayn edilmiş sistemlerdir. Otomatik şekilde çalışmaya devam etmesi ve sürekli çalışması nedeniyle belirli zaman dilimlerinde bakımları yaptırılmaktadır. Otomatik kepenk tamiri hizmetine ihtiyaç duymamak adına bakımlar aksatılmamalıdır. Düzenli bakımlar sonucunda olabilecek arızaların oluşması ihtimali minimuma indirilmektedir. Aynı zamanda otomatik kepengin kullanım ömrünün uzaması, daha uzun yıllar işlevini en yüksek standartta devam ettirebilmesi ve dayanıklılığın sürdürülebilmesi sağlanabilmektedir. Montaj ve tamir konusunda yetkili ve tecrübeli kurumlardan sağlanacak bakım/arıza giderilmesi vb. kepenk servisi hizmetlerinden faydalanmak ürün işlevselliği ve kullanım ömrü bakımından önemlidir. Montaj, bakım, kontrol, tamir, arıza tespiti gibi işlemler ustalar tarafından yapılmalıdır.

Kepenk Servisi


Otomatik kepenk sistemleri eski tip kepenklerin aksine kumanda sistemi ya da şalter vb. düğmeler ile hem manuel hem otomatik kontrol imkânı sunan sistemlerdir. Açılıp kapanmaları için fiziksel güce ihtiyaç duyulmayan sistemler; kaza ve arıza riskini en aza indirirler. Kaza ve arıza ihtimallerini düşürürken de güvenlik konusunda üst düzey bir hizmet sağlamaktadırlar. Hem şık görünüm sunan hem de güvenliği üst düzeyde sağlayan kepenk sistemlerinde olası arıza durumlarında kepenk tamiri işini müşterinin çözmeye çalışması istenmeyen kazalara ya da arızanın büyümesine neden olabilmektedir. Sağladıkları avantajlar ile uzun yıllar boyunca kullanım imkanı sağlayan kepenkler; kişilerin tercihlerine göre dizayn edilebilmektedirler. Otomatik kepenklerde farklı güç kaynakları, farklı motor güçleri, farklı renkler ve galvaniz, alüminyum, çelik gibi farklı materyaller kullanılabilmektedir. Müşteri isteğine göre ebatlarının ayarlanabildiği otomatik kepenkler aynı zamanda dekoratif görüntü için renk seçenekleri de sunmaktadır. Farklı materyal ve farklı dizayn ölçütleri olması nedeniyle otomatik kepenk konusunda ne tür bir ürünle karşılaşırsa karşılaşsın doğru müdahaleyi sağlayacak profesyonellerden kepenk servisi alınması önemlidir. Hem dış görünüşe hem de güvenliğe önem veren ev sahipleri ve iş verenler tarafından bir arıza durumunda derhal yetkili bir servise ulaşılmalıdır.

Otomatik Kepenk Tamiri


Kepenk tamiri güvenlik sağlaması sağlanması amacıyla tercih edilen bir ürüne yönelik olduğu için özen gösterilmesi gereken teknik bir konudur. Güvenlik sağlanması, dekoratif görüntü ve iç mekan korunması gibi işlevleri bulunan otomatik kepenklerde özellikle garaj, iş yeri, ev, ofis vb. alanların güvenliği sağlanmaktadır. Kaliteli ve profesyonel bir yardım alarak kepenklerde oluşabilecek arızaların çözülmesi, en başta güvenlik tedbirlerinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Otomatik kepenk konusunda uzmanlaşmış kişiler, arızanın neden olduğu, nerden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceği konusunda doğru tespit yapabilmektedirler. Arıza kaynağının doğru tespiti sonrasında yapılan zamanında ve yerinde, doğru ve akılcı müdahaleler ile otomatik kepenk arızaları kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılabilen arızalar olarak görülmektedir. Ancak yetkisiz, konu hakkında yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmayan kişilerin yapacağı yanlış müdahaleler sonucunda otomatik kepenk sistemlerinde geri dönüşü zor durumlar görülebilmektedir. En basitinden; arıza çözüme ulaştırılamadığı gibi arızanın kalıcılığı ya da yeni arıza kaynaklarının ateşlenmesi gibi olumsuz etkilerle karşılaşmak da mümkün olabilmektedir. Bu nedenler dolayısıyla kepenk servisi konusunda aramanın ve iletişime geçmenin önemi bütün kullanıcıların bilmesi gereken bir konu olmaktadır. İhtiyaca göre tercih edilen otomatik kepenklerde; elektriksel sistemler nedeniyle, yıpranma/aşınma durumları nedeniyle, kullanıcı hataları, zorlamalar nedeniyle bir takım aksam bozuklukları görülebilmektedir. Elle ve bilmeden müdahale etmek hem kişisel güvenlik hem de ürün güvenliği açısından doğru değildir. Motor ya da elektrik arızası gibi durumlarda, geç müdahale edilmesi sorunun büyümüş olmasına neden olabilmektedir. Büyüyen sorunların çözülme süresi uzamakta, bazen de ekstra maliyete neden olmaktadır. Kesinlikle profesyonel servislerden kısa süredekepenk servisi hizmeti alınarak müdahale edilmesi ve sorunun çözülmesi sağlanmalıdır.

Otomatik Kepenk Sistemlerinde Çeşitler


Otomatik kepenk sistemleri; kullanıldıkları yer, çalışma prensibi, motor seçimi gibi farklı parametrelerle çeşitlendirilmişlerdir. Güç Kaynaklarına göre otomatik kepenk çeşitleri; Güç kaynaklarına göre sınıflandırıldıklarında elektrikli otomatik kepenk ve motorlu otomatik kepenk olarak ikiye ayrılmaları mümkündür. Elektrikli otomatik kepenkler şalter anahtarı ya da uzaktan kumanda gibi kontrol olanakları sunmaktadır. Motorlu otomatik kepenkler ise kepenk motoru olarak bilinen motorlardan güç almaktadırlar. Her ikisi de aynı kullanım avantajlarını sağlamaktadırlar. Motorda görülen sorunlar nedeniyle kepenk tamiri ihtiyacı doğabilmektedir. Bu tip durumlarda motora müdahale mutlaka profesyonel ekipler tarafından yapılmalıdır. Kullanım Alanlarına Göre Otomatik Kepenk Çeşitleri; Pencere, kapı ve garaj olarak genelleme yaparak 3’e ayrılabilen bir çeşitlendirme mevcuttur. Pencerelerde tercih edilen otomatik kepenk modelleri genellikle uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedirler. Ancak, zamanlayıcı ya da evde olmadan kontrol imkanı gibi gelişmiş seçenekler de sunabilen ürünlerdir. Kapılarda tercih edilen modeller genelde mağaza, iş yeri gibi alanlarda tercih edilmektedirler. Sağladıkları güvenlik nedeniyle Batı bölgelerinde evlerde de sıklıkla tercih edilmektedirler. Garajlarda tercih edilen modellerde genelde kapıya yaklaşıldığında açılan kepenk modelleri seçilmekte ve kullanışlı bulunmaktadır.Kullanım alanı ne olursa olsun güvenlik ve görünüm açısından işlevsellik sunan kepenklerde bir sorun olması durumunda kepenk servisi aranılarak yerinde hizmet alınmalıdır. Aksi hallerde alanın güvenlik ihlalleri, istenmeyen giriş-çıkışlar, can/mal kaybı tehlikeleri ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Sunduğumuz Kepenk Tamiri Hizmetlerinden Birkaçı


Üst düzey hizmet kalitesi standartları doğrultusunda gerçekleştirilen kepenk servisi hizmetinde ihtiyaç duyulan her anda uzman ekip kadrosu müşteri adresine en kısa sürede ulaşmaktadır. Sorunun kaynağının tespit edilmesinin ardından verilen çözüm hizmeti ile arızalar kalıcı olarak giderilmektedir. Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışı ile açılmama, kapanmama, ses çıkartma, komut algılamama vb. her türlü kepenk arızasına müdahale edilmektedir. Kaliteli hizmet anlayışı ile gerçekleştirilen kepenk tamiri hizmetlerinden birkaçı: Dükkanlarda otomatik kepenk tamiri; dükkanlarda kepenk tamiri, kepenk montaj, bakım, arıza tespit işleri, sistemlerin dizaynı, kurulumu, güvenlik hakkında bilgilendirme, kullanımının açıklanması vb. hizmetleri sağlamaktayız. Bu hizmetler ile dükkân, ofis ve iş yerlerinde güvenliği üst düzeye çıkartmanıza yardımcı olmaktayız. Dükkân, iş yeri, atölye vb. alanlardaki otomatik kepenk servisi hizmeti dahilinde motoru bozulan kepenk sistemlerinin bakım ve tamir işleri kısa süre içerisinde hatasız olarak gerçekleştirilmektedir. Garanti kapsamında tamir işleri yapılmaktadır. Garaj girişi – çıkışı kepenk tamiri; garajlarda kepenk tamiri, garaj kepenk montajı, bakımı ve onarımı gibi işleri kısa süreler içerisinde yapılmaktadır. Konuta veya alana uygun şekilde tasarım, görsel duruş ve boyutlandırma yapılmakta ve en uygun estetik görünüm ile güvenlik sağlanması amaçlanmaktadır. Garajlarda ihtiyaç duyulan sağlamlık kavramı baz alınarak üst düzey tamir hizmeti sunulmaktadır. Güç kaynağı arızası; motorlu veya elektrik kaynaklı kepenklerde yaşanılan motor arızalarında en doğru müdahale en kısa süre içerisinde sunulmaktadır. Cihazın uzaktan kontrol olanaklarından faydalanılarak sistem güvenliği devam ettirilmektedir. Kepenk yedek parça ihtiyacı; her otomatik kepenk sisteminin kendisine has parçaları ve özellikleri olabilmektedir. Bunun öneminin bilincinde olarak bozulan ya da işlevselliği azalan kepenklerin yedek parçaları temin edilmekte ve özenle montajı yapılmaktadır. Yedek parçaların doğru temini, kepenk sisteminin işlevini doğru şekilde yerine getirebilmesi için önem arz etmektedir.

Otomatik Kepenk Arıza Türleri Hakkında Kısa Bilgilendirme


Otomatik kepenk sisteminde bir kepenk arıza durumu olup olmadığından bazen emin olunamamaktadır. Kepenk sisteminde sağlıksız bir çalışmadan şüphe edildiğinde mutlaka profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir. Kepenk sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmama durumu; açılıp kapanırken farklı sesler çıkıyor olması, normal hızından daha hızlı bir şekilde açılıp kapanması, normalden daha yavaş açılıp kanaıyor olması, performans ta değişiklik olması gibi hallerde anlaşılmaktadır. Ayrıca dengesiz bir duruş sergileyen ya da yamuk bir şekilde duran, yamuk olarak açılıp kapanan kepenk sistemleri ile karşılaşıldığında kullanımı durdurularak kepenk servisi aranmalıdır. Elektrik kaynaklı bir arızadan şüphe ediliyorsa; sigortalar hemen kapatılmalıdır. Ayrıca duman, kıvılcım, ateş çıkması vb. durumlarda da derhal sigortalar indirilerek servis aranmalıdır. Bilgisiz ve tecrübesiz kişilerin böyle durumlarda sisteme müdahale etmeye çalışmaları kişilerin, çevrenin ve sistemin sağlığı açısından sorun teşkil edecek bir davranış olmaktadır. Kepenk sisteminde dengesiz çalışma sorunu görüldüğünde kullanımı bırakılmalı ve derhal servis ile iletişime geçilmelidir. El, kol, uzuv kaybı, maddi hasar, yaralanma, can kaybı gibi sonuçlara neden olabilecek düzeye sonuçlanabilmektedir bu arızalar. Parçanın düşmesi ihtimaline karşılık servis ile müdahale edilene dek altından geçme ya da eşyaları/ araçları altında tutma gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Arıza durumunda olan kepenk sistemleri ile karşılaşıldığında kepenk arıza durumunun görmezden gelinerek çalıştırılmaya devam edilmesi, çalışmaya zorlanması istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Arıza durumlarında çalıştırmaya zorlamayınız. Aynı zamanda dengesiz de olsa çalışıyor düşüncesi ile çalıştırmaya devam etmeyiniz. Bu şekilde kullanımın devam etmesi; kepenk sisteminde geri dönülemez arızalara sebebiyet verebilmektedir. Otomatik kepenk sisteminde kalıcı hasarın yanı sıra akşamlarda kopma ya da elektriksel kaçak gibi sorunlara neden olunabilmektedir. Bu tip sonuçlar alındığında can ve mal güvenliği riske atılmış olmaktadır. Bir kepenk arızası söz konusu olduğunda profesyonel yardım alarak servise yönlenmek hem sistemin hem çevrenin hem de sizin sağlığınız açısından önem taşımaktadır.

Profesyonel Kepenk Servisi


Kepenk Servisi hizmetini profesyonel seviyede sunan firmamız ile kepenk arızalarına doğru müdahalede bulunmaktayız. Otomatik kepenk sisteminde bütün olarak bloke olma durumu, algı sorunu, açılıp kapanmada sıkıntı, olağan dışı ses çıkarma, çalışırken aksama, olağandan hızlı ya da yavaş şekilde hareket etme durumları gibi her türlü durumdakepenk; uygun bir şekilde elle hareket ettirilerek çalıştırılır. Başka bir yöntem olarak da kepenk yaylarının sökülmesi veya elektrikli sürücüyle bağlantının sökülmesi tercih edilebilmektedir. Fabrika, iş yeri, ofis, kişisel alan vb. her türlü kullanım alanında demir/sac levha vb. pek çok materyalden faydalanılarak üretilebilen kepenkler, motor şaftlarının dönme prensibi ile çalışmaktadırlar. Farklı nedenlerle ara sıra kepenk arızaları görülebilmektedir.Kepenk tamirikonusunda otomatik kepenk sisteminin çalışma prensibi, fonksiyonel özellikleri ve tasarım ölçütleri belirlenmektedir. Bu belirlemelerin ardından hızla çözüme kavuşulması önem taşımaktadır. En önemli kıyas olarak; hırsızlık ve/veya izinsiz girişlerin önlenmesi amacıyla kullanılan ürünün büyük bir çalışmaması güvenlik ihlaline yol açmaktadır. Aynı şekilde içeriye giriş ve çıkışın engellenmesine neden olabilmektedir kepenk arızası. Bir kepengin tamamen açık kalması, kendiliğinden açılması vb. tüm olağan dışı durumlarda güvenlik ihlalleri görülmektedir. Pek çok fonksiyonel özelliği sayesinde kullanımı oldukça yaygın olan otomatik kepenk sistemleri her geçen gün artan bir kullanım alanına sahipler. Birbirinden farklı pek çok değişik model ve işlevde tasarlanan çeşitleri ile her kullanıcıya hitap etmektedirler. Bu fiziksel özelliklerinin yanı sıra yapıldıkları materyal, iç tasarımda kullanılan teknoloji gibi pek çok farklı özellikte ve türde olabilmektedirler. Bütün kepenk çeşitlerine, kendi türüne göre bir değerlendirme tablosu oluşturarak yaklaşmak gerekmektedir. Kısa zaman içerisinde verilen adrese ulaşarak yerinde çözüm ve destek sunmakta, arıza anında müdahale sırasında ve sonrasında müşterilerimizin yanında olmaya devam etmekteyiz.

Otomatik Kepenk Tamiri Fiyat


Otomatik kepenk sistemleri; kullanım alanları, dizaynları, kullanım şekilleri, güç kaynakları, renk ve dekoratif görünüm özellikleri gibi pek çok farklı alanda pek çok farklı seçenek sunmakta olan sistemlerdir. Bir otomatik kepenk sisteminde kepenk tamiri hizmetine gerek duyulması halinde; öncelikle arıza türü önem taşımaktadır. Müşterilerin bütçesini ön planda tutan uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti politikalarımız ile kepenk servisi konusunda uygun bir fiyatlandırma politikası sunmaktayız. Hızlı, güvenilir, yerinde, doğru ve zamanında kepenk tamiri sağlayan profesyonel ekibimizden oldukça uygun fiyatlarla faydalanabilirsiniz.

En Uygun Kepenk


Enuygunkepenk.com olarak sizlere en iyi kaliteyi sunmak için çok çalışıyoruz. Müşterilerimiz ile beraber sağlamış olduğumuz pozitif deneyimler doğrultusunda yıllardır büyümeye devam ediyoruz. Kepenk ve diğer hizmetlerimizde hizmet anlayışımız müşteri menfaatini gözetmektedir.

Otomatik Kepenk Tamiri Fiyat


enuygunkepenk.com 15 yılı aşkın otomatik kepenk yapımı, kepenk onarımı, kepenk tamiri, sanayi tipi buzdolabı, morg sistemleri, elektrik tesisatı gibi sektöründe siz müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kalite ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan enuygunkepenk.com siz müşterilerine % 100 müşteri memnuniyet garantisi vererek almış olduğu işleri en iyi şekilde teslim etmektedir. enuygunkepenk.com kepenk yapımı, kepenk montajı, kepenk tamiri, otomatik kepenk, kepenk, kepenk onarımı, kepenk modelleri, kepenk fiyatları, kepenk sistemleri, motorlu kepenk, kepenk çeşitleri, kepenk servisi, kepenk bakımı, kepenk arıza, kepenk tamircisi, saç kepenk, alüminyum kepenk, galvaniz kepenk, kepenk sökme, kepenk güç kaynağı, kepenk alıcı beyni, kepenk askı, kepenk yay, elektrik tesisatı, elektrik işleri, elektrik tamiri, elektrik tamirat işleri, elektrikçi, sanayi tipi soğuk oda, sanayi tipi soğutucu, sanayi tipi buzdolabı, sanayi tipi soğutucu fiyatları, sanayi tipi soğutucu modelleri, sanayi tipi dolap tamiri, sanayi tipi soğutucu onarımı, sanayi tipi buzdolabı bakımı, sanayi tipi buzdolabı servisi, endüstriyel soğutucu fiyatları, endüstriyel soğutucu modelleri, endüstriyel soğuk oda, endüstriyel soğutucu, endüstriyel buzdolabı, morg ünitesi, morg dolabı, morg sistemleri, sanayi soğutucu sistemleri, pasta dolabı, pasta buzdolabı, pasta soğutucu, pasta teşhir dolabı, gıda dolabı, sanayi gıda dolabı, endüstriyel buzdolabı tamiri, endüstriyel soğutucu onarımı, endüstriyel dolap bakımı, endüstriyel buzdolabı servisi gibi alanlar da siz müşterilerine vermiş olduğu hizmet ile ilgili tüm alt yapı ve gerekli tecrübeli personele sahiptir.

OTOMATİK KEPENK, ELEKTRİK TESİSATI VE SANAYİ TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Otomatik Kepenk
15 Yılı aşkındır firmamız İstanbul avrupa yakası ve İstanbul anadolu yakası tüm ilçelere 7/24 kaliteli, hızlı ve en uygun hizmeti vermektedir. Firmamız tecrübeli ve alanın da uzman ekiplerce kepenk ve klima montaj-tamir-bakım hizmetlerinin yanı sıra isteğinize özel ölçüler de ücretsiz yerin de keşif hizmeti ile fiyat vermektedir. Firmamız dan fiyat almadan karar vermeyin.

Ücretsiz Keşif
Bir telefon kadar yakınız, firmamızı arayarak ÜCRETSİZ KEŞİF için talepte bulunabilirsiniz. En kısa süre de gelip keşif yapılacaktır.

İstanbul Otomatik Kepenk, Elektrik Tesisatı ve Sanayi Tipi Soğutma Sistemleri Hizmet Noktalarımız
İstanbul' un tüm ilçelerine firmamız 15 yılı aşkındır tecrübeli personeli ve kaliteli hizmeti ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir. Başlıca İstanbul avrupa ve anadolu yakasın da hizmet verdiğimiz noktalar; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar' dır.

Kepenk Hizmetin de Dikkat Edilmesi Gerekenler
İşletmenizin verdiği hizmet ve işletmenizin yapısına göre kepenk türleri değişmektedir. Verilecek olan keşif hizmetin de saç kepenk, galvaniz kepenk, alüminyum kepenk vb. sektörün de lider uzman ekibimiz size en uygun ve ideal olan kepenk sistemini sunacaktır.

Elektrik Tesisatı Hizmetin de Dikkat Edilmesi Gerekenler
Soğuk havalarda mevcut ısıtma sistemlerinden yeteri kadar ısınamadığımız durumlar da elektrikli aletler imda da yetişir. Yeni sistem teknolojilere sahip elektrikli aletler ya da eski tip elektrikli aletler, klima vb. ısıtıcılar devreye girer. Ancak bu cihazların hepsi elektrik enerjisi ile çalıştığı için elektrik tesisatın da aşırı yükleme meydana gelir. Eviniz de ya da iş yeriniz de bulunan mevcut elektrik tesisatı eski, yetersiz veya standart dışı kalıyorsa bu büyük bir risk anlamına gelmektedir. Olası bir elektrik kaçağı ya da aşırı yüklenme yüzünden yangın çıkararak can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Bu gibi sebeplerden ötürü eski, yetersiz ve standartların dışında döşenmiş elektrik tesisatlarınızı mutlaka standartlara uygun olarak yeniden döşetmelisiniz. Firmamız elektrik tesisatı döşeme, yenileme, bakımı ve onarımın da tecrübeli personeli ile hizmet vermektedir.

Sanayi Tipi Soğutma Sistemleri Hizmetin de Dikkat Edilmesi Gerekenler
Pastahane, börekçi, kasap, market, restaurant, büfeler ve morg buzdolabı-derin dondurucu-soğutucu alırken yani ticari amaçla kullanılacak ticari dolab alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur buzdolabın da kullanılan motorun beygir gücüdür. Örneğin bir beygir gücünde motor takılması gereken büyüklükteki bir dolaba yarım beygir gücünde motor takılırsa dolabın performansı düşer (uzun sürede soğutur), ürünlerin hem lezzetini hem yapısını bozar, elektrik sarfiyatını çoğaltır. Bu nedenle sanayi dolapları alırken ilk dikkat edilecek husus beygir gücüdür. Buzdolabı alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise dolabın izolasyonunun ne derecede kaliteli yapıldığıdır. Zira kalitesiz izolasyon malzemesi kullanılan bir dolabı motoru, soğutma kapasitesine tam olarak ulaşmak için haddinden fazla çalışır ve motor yanmasına varan arızalara yol açar. Yine buzdolabı alırken önem vermeniz gereken bir diğer nokta ise ticari buzdolabı termostatının dijital olup olmadığıdır. Çünkü dijital termostatlar motorun yıpranmasını engeller ve motorun fazla ısınması kaynaklı arızaları neredeyse sıfıra indirir. Dolabın ısısını kaybetmesini engeller. Dijital termostatı olmayan yani manuel termostatlı buzdolapları günümüzün teknolojisinin gerisinde kalmıştır. Firmamızla iletişime geçerek sizin kullanımıza en uygun soğutma sisteminin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.

Otomatik Kepenk Nedir?
Otomatik kepenk sistemlerimiz çalışma prensibi olarak sarmal sistemler ve üretim malzemesi olarak da alüminyum doğrama dolgulu veya çelik kepenk sistemleri olarak farklılık göstermektedir. Genel olarak kullanılan sistemleri alüminyum kepenk sistemleri olup daha küçük ve sağlam olması istenen yerlerde de çelik kepenk sistemleri uygulanabilir. Sarmal tip kepenk sistemleri uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen, üstte ki sarma haznesin de bulunan otomatik kepenk motoru ile dönme işlemi gerçekleştirerek çalışan ve bu işlem esnasında ileri veya geri sarma işlemleri yaparak kepengi açan veya kapatan sistemlerdir. Otomatik kepenk sistemleri ev ve ofis kullanımların da pencere kapatma işlemlerin de de kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanımlar da otomatik panjur sistemleri olarak adlandırılır. Monoblok panjur ve dıştan takma panjur sistemleri olarak farklılık gösterir.

İstanbul' un Otomatik Kepenk, Sanayi Tipi Soğutucu Sistemleri ve Elektrik Tesisatı Sitesi © Copyright 2024 enuygunkepenk.com, Her Hakkı Saklıdır.